Privacyverklaring

Wie zijn wij

Bahnkick B.V. is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij zijn opgericht en geregistreerd in Nederland onder nummer 77947649 bij de Kamer van Koophandel en houden kantoor aan Teleportboulevard 130, 1043 EJ Amsterdam, Nederland.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij

Het type persoonlijke informatie dat wij verzamelen, is afhankelijk van uw relatie met ons en de services die wij leveren. Daartoe kunnen we de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen:

  • Persoonlijke contactgegevens, bijvoorbeeld namen, woonadres / plaats, e-mailadressen, (mobiele) telefoonnummers, etc.;
  • Voertuiginformatie, zoals kentekenplaten en andere voertuigidentificatienummers en voertuigdetails zoals kilometerstand, eigenaar en bestuurder;
  • Pseudoniemen of andere indirecte identificatiegegevens, bijvoorbeeld IP-adres, apparaat-ID’s en / of andere pseudonieme identificatienummers;
  • Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens, bijv. naar de Bahnkick-app of het backend-systeem voor werkplaatsmanagement;
  • Bankinformatie, betaalgedrag

Bovendien wordt ons platform gebruikt voor de opslag van gegevens die zijn ingevoerd door gebruikers van de Bahnkick-app, inclusief voertuigidentificatienummers, voertuigmerk en -model, kentekennummers, onderdeelnummers, kilometerstand, onderhoudsgegevens, onderhoudsintervallen, onderhoudsduur (“Servicegegevens” ). Servicegegevens hebben doorgaans geen betrekking op personen en kwalificeren daarom niet als persoonlijke informatie. Bij het gebruik van servicegegevens voor statistische en zakelijke doeleinden, streeft Bahnkick ernaar deze zo veel mogelijk te de-identificeren.

Hoe wij persoonlijke informatie verzamelen

Wij kunnen persoonlijke informatie rechtstreeks van u verzamelen, bijvoorbeeld via de online reserveringstool die we beschikbaar stellen aan werkplaatsen, via onze Bahnkick-app, website en/of in de bredere context van de services die wij leveren. Als wij van tevoren uw geïnformeerde toestemming hebben verkregen, kunnen wij af en toe ook informatie verzamelen via cookies, plug-ins voor sociale media of vergelijkbare technologieën.

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze heeft verstrekt en kan verder alleen worden gebruikt voor wettelijke of andere legitieme doeleinden. Als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van onze Bahnkick-app, backend-systeem voor werkplaatsmanagement of contactformulier voor service op onze website, zullen wij de door u verstrekte informatie in de eerste plaats gebruiken om op uw verzoek te reageren. We kunnen die informatie verder gebruiken om de kwaliteit van onze services en bedrijfsactiviteiten te verbeteren.

Indien informatie niet rechtstreeks van u is verkregen, bijvoorbeeld via een werkplaatsinformatiesysteem, worden deze door ons gebruikt in opdracht van de partij die de gegevens heeft gedeeld (bijv. de werkplaats), of anders alleen na een zorgvuldige afweging van onze belangen tegen uw privacy-rechten. Dit laatste omvat onder meer een controle of u redelijkerwijs mag verwachten dat de verwerking van uw persoonsgegevens in de gegeven context kan plaatsvinden.

Rechtmatigheid van de verwerking is een van de belangrijkste gegevensbescherming-principes met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij vertrouwen op de volgende juridische verwerkingsgronden voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken:

VerwerkingsgrondVoorbeelden van verwerkingsdoeleinden
Contract – verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.– Het beheren van de klantrelatie (bijv. met de gebruikers van onze online reserveringstool en/of gebruikers van onze Bahnkick-app), zoals het verstrekken en beheren van uw toegang tot en het gebruik van onze services.
– Beheren van onze relatie met onze zakenpartners (bijv. werkplaats-groepen), zoals het verstrekken en beheren van uw toegang tot en het gebruik van onze services.
Gerechtvaardigde belangen – verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van onze gerechtvaardigde belangen – alleen na een zorgvuldige afweging van onze belangen tegen uw privacy-rechten.– Verbetering van onze services en personalisatie van uw ervaring met onze services.
– Andere algemene bedrijfsactiviteiten, inclusief maar niet beperkt tot personeelszaken, inkoop, financieel en fiscaal beheer, risico- en compliance-management.
Wettelijke verplichting – verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen of die anderszins wettig is volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.– Andere algemene zakelijke ondersteuningsdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot personeelszaken, inkoop, financieel en fiscaal beheer, risico- en compliance-management en externe rapportage die vereist zijn onder de toepasselijke wetgeving.
Toestemming – verwerking op basis van uw gegeven toestemming.– Digitale marketing, zoals het registreren van uw opt-in om marketingcommunicatie te ontvangen, indien van toepassing, of het gebruik van cookies, plug-ins voor sociale media of vergelijkbare technologieën.

Uw persoonlijke informatie delen

Om u de best mogelijke services te kunnen bieden en onze bedrijfsactiviteiten te bevorderen, kunnen we bepaalde informatie intern of met geselecteerde derde partijen delen. Er kan ook een bepaalde statutaire of wettelijke verplichting zijn waarvan wij te goeder trouw geloven dat wij uw persoonlijke gegevens extern moeten bekendmaken.

Categorieën van ontvangers waarmee wij gegevens kunnen delen, zijn onder meer:

Autobezitters
Gebruikers van de Bahnkick-app kunnen bijvoorbeeld werkplaatsinformatie ontvangen, inclusief persoonlijke contactgegevens, om een ​​serviceafspraak te maken of extra werkopdrachten goed te keuren.

Werkplaatsmedewerkers
Voor het voorbereiden, rapporteren en plannen van reparatieactiviteiten wordt bijvoorbeeld informatie gedeeld met monteurs en andere werkplaatsvertegenwoordigers tijdens het gebruik van de app.

Bahnkick-medewerkers
Bijvoorbeeld ter ondersteuning van de ontwikkeling, levering en verbetering van onze services en de onderliggende technologie;

Serviceproviders
Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van diensten, of het beheren of hosten van diensten en/of ondersteunende technologie voor de services die we leveren;

Zakelijke partners
Bijvoorbeeld werkplaatsen of andere partijen voor zover ze een contract met ons hebben gesloten of interesse hebben getoond in of gebruik maken van een van de services die we leveren;

Andere partijen
Die nodig kunnen zijn voor externe audit, compliance, risicobeheer, bedrijfsontwikkeling en/of aan corporate governance gerelateerde zaken; of

Overheidsinstanties en toezichthouders
Zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving.

Telkens wanneer we persoonlijke informatie intern of met geselecteerde derde partijen delen, hebben we passende gegevensbescherming en privacy-waarborgen opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke informatie

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor zover en gedurende de tijd die nodig zijn om de doeleinden te bereiken waarvoor de informatie wordt verzameld. Wij zijn toegewijd aan het principe van opslagbeperking en bewaren uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, of als wij wettelijk verplicht zijn om deze te wissen, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om deze uit onze systemen en bestanden te verwijderen of stappen ondernemen om deze correct te anonimiseren, zodat u er niet langer door geïdentificeerd kunt worden.

Hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen

Wij hebben een robuust informatiebeveiligingsbeleid ingevoerd dat de normen voor ons hele bedrijf bepaalt om uw gegevens veilig te houden. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke informatie en de manier waarop deze wordt verwerkt te waarborgen.

Wat zijn uw rechten

Wij verlenen uw rechten voor gegevens onder de toepasselijke wetgeving, inclusief de Europese Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Onder voorbehoud van de AVG kunnen deze rechten het volgende omvatten:

Recht op toegang
(‘een overzicht krijgen van uw persoonlijke gegevens’) – u heeft het recht om een ​​overzicht te krijgen van uw persoonlijke gegevens die we verwerken.

Recht op rectificatie
(‘corrigeer uw persoonlijke informatie’) – in het geval dat uw persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, heeft u het recht om uw persoonlijke informatie te corrigeren of aan te vullen.

Recht op verwijdering
(‘recht om te worden vergeten’) – onder bepaalde omstandigheden en voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
(‘overdracht van uw persoonlijke gegevens’) – onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Op uw verzoek en waar technisch haalbaar, zullen wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere partij van uw keuze.

Recht om de verwerking te beperken
(‘verwerking opschorten’) – onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te verzoeken om beperking of stopzetting van de verwerking van de persoonlijke informatie die we over u bewaren.

Recht van bezwaar
(‘bezwaar maken tegen de verwerking’) – onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De redenen voor bezwaar moeten verband houden met uw specifieke situatie en verband houden met een verwerking op basis van de voorwaarde van gerechtvaardigd belang. We zullen de persoonlijke informatie dan niet langer verwerken, tenzij we andere dwingende redenen kunnen aantonen.

Toestemming intrekken
(‘verwerking stoppen op basis van’ toestemming ‘) – u heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken op basis van de verwerkingsgrond van’ toestemming ‘.

Om uw rechten uit te oefenen en/of voor andere vragen over de omgang met uw persoonlijke gegevens, verwijzen wij u naar de contactgegevens in het gedeelte ‘Hoe u contact met ons kunt opnemen’ hieronder.

Gebruik van cookies

Cookies, plug-ins voor sociale media of vergelijkbare technieken (gezamenlijk “cookies”) zijn kleine tekstbestanden of pixels die op uw computer of mobiele apparaat kunnen worden opgeslagen. Cookies kunnen nodig zijn om het browsen door de app of website te vergemakkelijken of om deze gebruiksvriendelijker te maken. Cookies van derden kunnen informatie verzamelen om persoonlijk surfgedrag te analyseren.

Op dit moment gebruiken we alleen de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn vereist om de app en/of website goed te laten functioneren, of om extra functionaliteit van de app en/of website mogelijk te maken. Toestemming van de gebruiker is niet vereist.

Links naar andere websites

Onze Bahnkick-app en websites kunnen links naar andere websites van derden bevatten, die privacy- en cookieverklaringen kunnen hebben die verschillen van de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of openbaar maken van persoonlijke informatie die via andere websites is verzameld.

We zijn ook niet verantwoordelijk voor enige informatie of inhoud op dergelijke websites. Links naar andere websites worden uitsluitend voor het gemak aangeboden. Uw gebruik van en browsen op een dergelijke website is onderhevig aan het eigen beleid van die website. Lees a.u.b. de privacy- en/of cookieverklaringen die op andere websites zijn geplaatst waartoe u toegang hebt via links in onze Bahnkick-app of op onze websites.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u nog vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken of een van uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons privacy contactformulier.

In reactie op een verzoek kunnen wij u vragen om uw identiteit te verifiëren, indien nodig, en om aanvullende informatie te verstrekken die ons helpt uw verzoek beter te begrijpen. Als we uw verzoek geheel of gedeeltelijk niet inwilligen, zullen wij altijd uitleggen waarom.

Als u het gevoel heeft dat wij niet reageren of als u het niet eens bent met onze manier van omgaan met gegevens en privacy, kunt u ook een klacht indienen bij uw Autoriteit Persoonsgegevens.

Updates

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. In dit archief kunt u de vorige versies van het beleid vinden.